دستورالعمل فرم شماره 101

   - اطلاعات این جدول در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشت شهری بر اساس نتایج سرشماری سالانه بهورزان و کاردانها در زیج حیاتی تکمیل می گردد.

نوجه : این فرم جزو فرمهای در گردش نمی باشد لیکن اطلاعات آن با توجه به اینکه یکی از جداول زیج حیاتی می باشد ، موجود است.

   - افراد به تفکیک زن ومرد و گروههای سنی در ستونهای مربوطه و نیز ( کل جمعیت زنان 10 تا 49 ساله در ستون سمت راست و در ستون سمت چپ جمعیت زنان شوهردار) قید    می گردد. این آمار به تفکیک شهر یا روستای اصلی و روستاهای قمر در ستونهای مربوطه و در ستون آخر جمع کل افراد به تفکیک مرد و زن باید نوشته شود.

   - جمع آوری این اطلاعات از پانزدهم فرورذین تا آخر اردیبهشت ماه صورت می گیرد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره1-102

 

 این فرم در مراکز بهداشتی درمانی1- شهری  2- روستایی پر میگردد.

این فرم هر ماه برای یکروز که تاریخ آن از قبل برای هر مرکز تعیین گردیده پر میشود به این ترتیب که در هر ماه یکروز باید اطلاعات تکمیل گردد به عنوان مثال یک مرکز میتواند روز دهم هر  ماه را به طور ثابت به عنوان روز ثبت این فرم در نظر گرفته باشد. برای مرکزی که روز مورد تظر در ماه تعطیل رسمی باشد و یا در صورتی که آن مرکز فعالیتی نداشته باشد نیازی به تکمیل فرم نبوده اما با تکمیل قسمت بالای آن و قید تعطیل بودن باید ارسال شود.

نوع مراجعه : به دو ستون جدید و تکراری با تشخیص قبلی تقسیم میشود و منظور از موارد جدید اولین بار تشخیص بیماری در مراکز دولتی یا خصوصی است .و مراجعه  تکراری منظور کسانی هستند که قبلا" بیماری آنها تشخیص داده شده است و این تشخیص به تفکیک کلینیکی و پاراکلینیکی در ستونهای تعیین شده قید میگردد.

نوع تشخیص فعلی : منظور تشخیص بر حسب کلینیکی و پاراکلینیکی بودن است که در ستونهای تعیین شده قید میگردد. 

توجه: اگر شخصی دارای دو یا چند بیماری باشد برای هر بیماری یک سطر بطور کامل در نظر گرفته میشود.

 

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره1/1-102

 

این فرم جهت گزارش ثبت بیماریهای کامل (موارد جدید)برای شهرستانهایی که فاقد امکانات کامپیوتری جهت ورود و خروج اطلاعات می باشند،طراحی گشته که روش کار به شرح زیر می باشد:

-           مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی پس از ثبت موارد بیماری درفرم1-102،فرمهای مذکور را به مراکز شهرستان ارسال ودرمراکز شهرستان درصورت داشتن امکانات کامپیوتری اطلاعات ثبت شده وارد کامپیوتر شده وتوسط دیسکت به ستاد دانشگاه ارسال ودانشگاه نیز اطلاعات کلیه شهرستانهای تحت پوشش خود رادریک دیسکت به اداره کل آمار وخدمات ماشینی معاونت پژوهشی باید ارسال دارد.

-           درصورت نبودن امکانات کامپیوتری درسطح شهرستان به دو صورت میتوان عمل نمود:

1.    اگر حجم اطلاعات شهرستان کم باشد و دانشگاه علوم پزشکی توانایی ورود اطلاعات به کامپیوتر راداشته باشدفرمهای تکمیل شده 1-102درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی توسط شهرستان عینا" به دانشگاه ارسال ودرآنجا وارد کامپیوتر شده واطلاعات دردیسکت به اداره کل آمار وخدمات ماشینی ارسال  می گردد.

2.    درصورت عدم توانایی ستاد دانشگاه،مراکز شهرستان اطلاعات مندرج در فرمهای 1-102جمع آوری شده در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی رابا مشخص نمودن ماه تکمیل فرم ،اطلاعات آمار بیماریهای گزارش شده را به تفکیک جنس(زن ومرد)وکل در برابر بیماری مربوطه ثبت وبه ستاد دانشگاه ارسال می نمایند،ستاد دانشگاه نیز اطلاعات شهرستانهای تابعه خود را توسط این فرم به اداره کل آمار وخدمات ماشینی می بایست گزارش کند.

 

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 2-102

 

      این فرم در مراکز ذیل تکمیل میگردد:

1-مراکز بهداشتی درمانی شهری

2- مراکز بهداشتی درمانی روستائی

این فرم هر ماه به تفکیک مراکز شهری و روستائی تکمیل و به مرکز بهداشت استان ارسال حواهد شد.

نام بیماری:این فرم برای بیماریهایی که نام آنها در لیست مشخص شده و کلیه بیماریهایی که حالت اپیدمی

پیدا میکند و می بایست طبق برنامه به معاونت بهداشتی از طریق تلفن گزارش شود تکمیل میگردد.

موارد جدید:منظور از موارد جدید اولین بار مراجعه بیمار به یکی از مراکز فوق و اولین بار تشخیص این بیماریها در این مراکز میباشد0

نوع تشخیص: منظور از تشخیص کلنیکی_تشخیص از طریق معاینات بالینی و تشخیص پاراکلنیکی تشخیص از طریق آزمایشگاه _ سونوگرافی _ رادیولوژی_سی تی اسکن و غیره میباشد

ضمنا لازم به توضیح است :

1.  فرمهای 1-102 و 2-102 به جای فرم 150 علت بیماری میباشد و فرمهای بررسیهای اپیدمیلوژیک بر طبق دستورالعمل آن لازم الاجرا میباشد

2. در قسمت ردیف تعداد گروهای سنی با تعداد جنس و نوع تشخیص الزاما بایستی برابر باشد.

3. از وجود بیماریها  از طریق پیگیری اطمینان داشته باشد. 

 

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 2/2-102

 

این فرم جهت گزارش ثبت بیماریهای نمونه ای (یک روز در ماه)برای شهرستانهایی که فاقد امکانات کامپیوتری جهت ورود وخروج اطلاعات می باشند، طراحی گشته که روش کار به شرح زیر می باشد:

-  مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی پس از ثبت موارد بیماری نمونه ای در فرم 2-102،فرمهای مذکور را به مراکز شهرستان ارسال ودر مراکز شهرستان درصورت داشتن امکانات کامپیوتری اطلاعات ثبت شده وارد کامپیوتر شده وتوسط دیسکت به ستاد دانشگاه ارسال ودانشگاه نیز اطلاعات کلیه شهرستانهای تحت پوشش خود را در یک دیسکت به اداره کل آمار وخدمات ماشینی معاونت پژوهشی باید ارسال دارد.

-  درصورت نبودن امکانات کامپیوتری درسطح شهرستان به دو صورت می توان عمل نمود:

1.  اگر حجم اطلاعات شهرستان کم باشد و دانشگاه علوم پزشکی توانایی ورود اطلاعات به کامپیوتر را داشته باشد فرمهای تکمیل شده 2-102درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی توسط شهرستان عینا" به دانشگاه ارسال و درآنجا وارد کامپیوتر شده و اطلاعات دردیسکت به اداره کل آمار وخدمات ماشینی ارسال می گردد.

2.درصورت عدم توانایی ستاد دانشگاه،مراکز شهرستان اطلاعات مندرج در فرمهای 2-102جمع آوری شده در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی رابا مشخص نمودن ماه تکمیل فرم ،اطلاعات آمار بیماریهای گزارش شده را به تفکیک جنس(زن ومرد)وکل در برابر بیماری مربوطه ثبت وبه ستاد دانشگاه ارسال می نمایند،ستاد دانشگاه نیز اطلاعات شهرستانهای تابعه خود را توسط این فرم به اداره کل آمار وخدمات ماشینی می بایست گزارش کند.

 

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره1- 103

 

این فرم در مراکز زیر تکمیل میکردد.

1-      خانه بهداشت

2-      پایگاههای بهداشت

 خدمات دهان و دندان هر سه ماه یکبار به تفکیک گروههای هدف و نوع خدمت ( مراقبت و ارجاع) در قسمتهای تعیین شده تکمیل میشود .

 تذکر: تعداد افراد تحت پوشش در هریک از گروههای هدف (هر سه ماهه از سال) در قسمت مربوطه فرم  ثبت میگردد.

مراقبت: منظور از مراقبت اموزش بهداشت (گروهی یا چهره به چهره)معاینه دهان و دندان و ثبت نتیجه آن میباشد . حذف هر یک از اجزاء خدمت (آموزش معاینه یا ثبت نتیجه معاینه )باعث میشود مراقبت محسوب نگردد.

همچنین باید توجه داشت که در قسمت مراقبت تعداد افراد ثبت میشود و نه تعداد بار مراقبت . یعنی اگر خانم بارداری سه بار در سه ماهه گذشته مراقبت شده باشد به عنوان یک مورد محسوب میشود.

ارجاع: تعداد دفعاتی که هر یک از گروههای هدف و سایرین ارجاع شدهاند ثبت میشود یعنی اگر کودک 6 ساله چهار بار در سه ماهه گذشته به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع شده باشد به عنوان چهار مورد محسوب میشود.

 

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره2-103

 

-  اطلاعات این فرم در مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی ومراکز بهداشت شهرستان ماهانه و در مراکز بهداشت استان بصورت سه ماهه یافصلی تکمیل وارسال می گردد.

-  این فرم در مراکز بهداشتی درمانی  شهری وروستایی توسط دندانپزشک یا بهداشتکار دهان ودندان براساس دفتر مراجعات روزانه وچک لیستها هر ماه تکمیل وپس از تایید رئیس مرکز بهداشتی درمانی تا پایان هفته اول ماه بعد به مرکز بهداشت  شهرستان ارسال می شود.

- درمرکز بهداشت شهرستان اطلاعات ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی بطور جداگانه در دو فرم جمعبندی وپس از تایید کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان شهرستان ماهانه ،تاپایان هفته دوم ماه بعد به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.

- در مرکز بهداشت استان اطلاعات ارسالی از مراکز شهرستان نیز در دو فرم یکی برای مناطق شهری ودیگری برای مناطق روستایی جمع بندی شده و هر سه ماه (فصلی)یکبار پس از تایید کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان استان تا پایان هفته دوم ماه اول سه ماهه بعد به ستاد مرکزی ارسال می شود.

-جمعیت تحت پوشش:جمعیت گروههای مورد نظری که در حوزه آن مرکز بهداشتی درمانی/مرکز شهرستان/مرکز استان ساکن هستند می بایست ثبت گردد.

-خدمات بهداشتی درمانی:دراین قسمت در صورتیکه فردی هنگام مراجعه چند نوع خدمت دریافت نماید تعداد خدمات دریافت شده محاسبه می گردد. مثلا"اگر برای مراجعه کننده درهمان جلسه یک دندان کشیده شود ورادیوگرافی نیز صورت گیرد خدمات انجام شده درهر قسمت منظور می گردد.

- معاینه:معاینه به عملی اطلاق می شود که برای آن تعرفه پاره شود ولی مراجعه کننده خدمت دیگری دریافت نکند.

- توجه:واحد محاسبه خدمات در معاینه،جرمگیری،بروساژوفلوراید تراپی فرد ودرسایر موارد واحد محاسبه دندان می باشد.

- تعداد دفعات مراجعه:اگر فردی برای دریافت خدمات چندین بار مراجعه درروزهای مختلف همان ماه داشته باشدبه ازاءهربار مراجعه یک مرتبه محسوب می شود.لذا تعداد دفعات مراجعه رابطه ای باجمع خدمات ارائه شده ندارد.

-تعداد خانه بهداشت/پایگاه بهداشت:منظور تعداد خانه ها یا پایگاههای بهداشتی که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دارای یونیت دندانپزشکی هستند،میباشد.

-تعداد دفعات نظارت بر خانه بهداشت/پایگاه بهداشت:توسط بهداشتکار/دندانپزشک شاغل درمرکز بهداشتی درمانی با استفاده از چک لیستهای مربوطه، دفعات نظارت برخانه یا پایگاه بهداشت تعیین ودر فرم ثبت می گردد.

- توجه:تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای یونیت،تعداد دندانپزشک،تعداد بهداشتکار،تعداددفعات نظارت کارشناس شهرستان واستان در واحدهای تحت پوشش فقط درواحدهای آمار مرکز بهداشت شهرستان واستان تکمیل می گردد.

-تعداد نفرروز کارکرد واحد:منظور جمع تعداد روزهای فعال ارائه خدمات دندانپزشک/بهداشتکار میباشد.برای مثال اگر دریک مرکز در یک روز دونفر دندانپزشک فعالیت داشته اند باید2نفر روزکاری درنظر گرفته شود.

 

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره 1-104

 

این فرم در مراکز زیر پر میگردد.

1-مرکز بهداشتی درمانی شهری

2-مرکز بهداشتی درمانی روستائی

3-مرکز بهداشت شهرستان

به طور کلی این فرم در مراکز یا واحدهایی که آزمایشگاه تشخیص این انگل را داشته باشند پر میگردد.

-تاریخ تهیه لام: تاریخ تهیه لام بر حسب روز ماه سال در ستون مربوطه تهیه میشود

-تاریخ آزمایش لام: تاریخ آزمایش لام بر حسب روز ماه سال در ستون مربوطه قید میشود.

- سن: سن فردی که لام خون مثبت داشته بر حسب ماه و سال در ستون مربوطه قید گردد.

-جنس: جنسیت فرد مبتلا بر حسب زن و مرد در ستون مربوطهد علامت * زده میشود.

- تابعیت: تابعیت فرد مبتلا (ایرانی- افغانی- ... ) در ستون مربوطه قید میشود.

- محل سکونت: محل سکونت فردی که لام خون مثبت داشته و مبتلا میباشد با علامت ضربدر در ستون مربوطه مشخص میشود .

- نوع لام مثبت: بر حسب اکتیو(تب دار مشکوک- تعقیب موارد- بررسی اپیدمیولوژیک عشایری و عبوری)و پاسیو بودن در ستونهای مربوطه با علامت *مشخص میشود.

-نوع انگل: نتیجه آزمایش خون بر حسب نوع انگل (فالسیپارم- وی واکس- مالاریه- میکس) در ستون مربوطه با علامت * مشخص میشود.

-  مرکز گزارش دهنده: نام مرکز گزارش دهنده در ستون مربوطه قید شود.

-تعدادکل لام آزمایش شده:تعدادکل لام آزمایش شده اعم از مثبت یا منفی در محل مربوطه قیدمیشود.

 

پشت فرم 1-104 (آمار فعالیت بیماری مالاریا در شهرستان)

-   جمع تعداد مراقبت به تفکیک خانه بهداشت تیم سیاری و شهری با تعداد لام خونی تحویلی به آزمایشگاه و لام خونی تهیه شده (بررسی شده) بایستی با هم برابر یاشد به عبارتی جمع هر سه یک عدد باشد.

تعداد موارد مثبت جدول مراقبت با تعداد موارد مثبت سایر قسمتها و صفحه اول فرم باید برابر باشد.     

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره 105

 

-   اطلاعات این جدول در خانه ها وپایگاههای بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی شهری وتیم های سیار،بیمارستان وزایشگاههایی که درآنها فعالیت ایمن سازی انجام می شودتکمیل می گردد.

-  قسمتهای هاشور زده به معنای آن می باشد که دراین سنین آنتی ژنی تلقیح یا خورانده نمی شود.

-آنتی ژن:منظور انواع واکسنهایی است که در سنین تعیین شده با توجه به نوبت های خواسته شده در فرم،تلقیح یا خورانده می شود.

      قسمتهای هاشورزده به معنای آن می باشد که دراین سنین آنتی ژنی تلقیح یا خورانده نمی شود.

- جدول آمار واکسیناسیون کزاز یاتوام بزرگسالان:واکسیناسیون کزاز یاتوام 1و2زنان(15-49)ساله غیرباردار شامل کلیه زنان غیربارداری است که درفاصله سنی 15سال تا49سال و11ماهو29روزقرار دارند.

-زنان باردار:شامل کلیه زنان حامله درهر شرایط سنی می باشد.

-سایر گروههای سنی وجنسی:به استثناء زنان باردار وزنان غیر باردار 49-15ساله بقیه افراد که علیه کزاز ویا توام بزرگسال واکسینه شده اند دراین ستون ثبت می شوند.

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره107

این فرم در مراکز زیر پر میشود:

1- مراکز بهداشتی درمانی شهری

2- خانه های بداشت

3- پایشگاه بهداشت

4- کلیه بیمارستانهایی که در آنها مراقبت از کودکان زیر 6 سال انجام میشود.

 

-    کودکان زیر 6 سال مراقبت شده: منظور تعداد کودکان کمتر از 6 سال از بدو تولد تا (5 سال و 11 ماه و 29 روز تمام) مراقبت شده  در این ماه به تفکیک مراقبت جدید و تکراری در گروههای سنی  مشخص شده در جدول میباشد.

-    مراقبت جدید: منظور کودکانی  هستند که برای اولین بار مراقبت میشوند. و قبل از آن تحت پوشش مراقبتهای بهداشتی نبوده اند.

-    مراقبت تکراری: منظور کودکانی  است برای دومین بار و بیشتر تحت مراقبت قرار دارند.

ذکر این نکته ضروری است که کودکانی که در گروه سنی زیر یکسال تحت مراقبت بودهاند. هنگامی که وارد یک سالگی میشوند از ستون مراقبت کودکان زیر یکسال خارج و در ستون کودکان یکساله (12 ماته تا 23 ماه) با مراقبت تکراری قرار داده میشوند و بنابراین در بقیه گروههای سنی  نیز به همین ترتیب باید عمل گردد.

-    کودکان وزن شده: تعداد کودکانی که در این ماه وزن شده اند به تفکیک گروههای سنی در قسمتهای مربوطه بر حسب جنس ثبت میگردد.

-    زیر صدک سوم: نقطه وزنی در چارت منحنی رشد در زیر منحنی صدک سوم یا روی منحنی صدک سوم قرار بگیرد.

-    بین صدک 3 تا 50 : نقطه وزنی در چارت منحنی رشد در فاصله بالای صدک سوم تا روی منحنی صدک پنجاهم قرار بگیرد.

-    بین صدک 50 تا 97: نقطه وزنی در چارت منحنی رشد در فاصله بالای صدک پنجاهم تا روی منحنی صدک نودوهفتم قرار گیرد.

-    بالای صدک 97: نقطه وزنی در چارت منحنی رشد بالای صدک نودوهفتم قرار گیرد.

قابل توجه است چنانچه تمامی کودکان مراقبت شده وزن شوند بایستی جمع دو ردیف جدید و تکراری در هر ستون گروه سنی معادل جمع تعداد کل کودکان وزن شده در ردیف های بعد باشد.

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره 108

 

این فرم در مراکز زیر تکمیل میگردد: یادآوری میشود واحدهای تسهیلات زایمانی در صورتی که در امر پاپ اسمیر و گذاردن IUD فعال هستند مستقلا آمار را رائه دهند و بایست دقت نمود که مرکز بهداشتی روستائی مربوطه این آمار را دوباره شماری نکند.

1-      بیمارستان

2-      مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی

3-      خانه بهداشت

4-      تیم سیار

5-      بیمارستان

طریقه پر کردن این فرم همانند سایر فرمها بدین صورت است که فرم به دیوار نصب شده و روزانه چوب خط زده میشود و در پایان ماه به صورت عدد و رقم در فرم مشابه ثبت و به سطح بالاتر ارسال میشود .

مراجعین جدید:شامل کسانی است که تا بحال از هیچ نوع وسیله پیشگیری استفاده نکرده باشند و برای بستن لوله همگی مراجعین جدید محسوب میشوند . بنابراین موارد جدید بستن لوله تعداد اعمال توبکتومی و وازکتومی انجام شده در هر ماه است و برای پاپ اسمیر شامل افرادی است که برای اولین بار تست اسمیر از آنان گرفته میشود. این ردیف توسط واحدهایی پر میشود که ارائه کننده خدمت هستند یعنی وسیله پیشگیری را توزیع مینمایند . یا عمل توبکتومی یا وازکتومی را انجام میدهند و یا تست اسمیر از مراجعه کننده میگیرند.

توزیع یا اقدام برای وسیله پیشگیری و گرفتن پاپ اسمیر:

این ردیف نیز فقط توسط واحدهایی که وسیله را توزیع میکنند و یا آی یو دی و نورپلنت را می گذارند و یا         در می آورند و یا تست اسمیر می گیرند پر میشود و واحدهای ارجاع دهنده در این ردیف نباید آماری داشته باشند همچنین در مورد قرص و کاندوم تعداد وسیله ای که به فرد داده میشود ثبت میگردد ولی در مورد سایر روشها چون برای هر نفر فقط یکIUD یا نورپلنت گذارده و یا یک ویال تزریق میشود بنابراین برای هر نفر فقط یک چوب خط زده میشود . در مورد چهار خانه (درآمدن خودبخود IUD) هر زمان واحد گذارنده IUD مطلع شد که IUD فرد خودبخود خارج شده است آمار مربوطه را درج می نمایند و چنانچه فرد IUD را در بخش خصوصی گذارده ولی برای کنترل تحت پوشش است واحد کمنترل کننده این آمار را میتواند ثبت نماید.

ال دی= قرصهایی که دارای دوز پایین استروژن هستند،اچ دی= قرصهایی که دارای دوز بالای استروژن هستند، پروژسترونی = قرصهایی که فقط پروژسترون دارند مانند:لاینسترونول 

کل مراجعین:

مراجعه کننده به هر دلیلی که برای پیشگیری (دریافت روش- ارجاع برای دریافت روش- کنترل- شکایت از روش- انجام مشاوره)و ارجاع و گرفتن پاپ اسمیر به واحد بهداشتی درمانی مراجعه نماید در ستون مربوطه یک چوب خط زده میشود .به طور خلاصه با مراجعه یک نفر برای دریافت یک روش پیشگیری به واحد بهداشتی اگر روش را از همان واحد دریافت نمود و شرایط جدید را نیز داشت در ستون مربوطه در هر سه ردیف چوب خط زده مبشود. و اگر شرایط جدید را نداشت فقط در دو ردیف توزیع و کل مراجعین چوب خط زده میشود  و اگر برای دریافت خدمت به محل دیگری ارجاع شد حتی اگر شرایط جدید را هم داشته باشد فقط در ردیف کل مراجعین برای وی چوب خط زده میشود.

مراجعین ستون مشاوره شامل افرادی است که برای انتخاب روش و امر مشاوره به واحد بهداشتی مراجعه میکنند و پس از مشورت نیز وسیله ای را دریافت نمیکنند و چنانچه یک روش را انتخاب کرده و همان روز دریافت کنند در ستون مشاوره آماری ثبت نمیشود و در ستون وسیله چوب خط زده میشود.

لازم به یاد آوری است چوب خط زدن همزمان در دو ستون نبایستی انجام شود و ستون پاپ اسمیر و چهار خانه های مربوط به در آمدن یا درآوردن در ردیف توزیع وسیله از این امر مستثنی هستند.  

در زیر جدول تنظیم خانواده تعداد اسمیرهای جواب داده شده بر حسب سلولهای سرطانی مشخص میشود که تعداد کل با جمع موارد سلولهای سرطانی برابر است.

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره 109

 

   اين فرم  در مراكز و واحدهاي ذیل تکمیل میگردد.

  1. اولین سطح تکمیل فرم خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشت میباشد که توسط بهورز و بازرس بهداشت محیط بصورت فصلی از روی پرونده های بهداشتی و چک لیستها و بر  اساس  آیین نامه های موجود تکمیل و به مراکز بهداشتی درمانی تابعه ارسال میگردد.

  2. مراکز بهداشتی رمانی روستایی و شهری نیز پس از جمع بندی اطلاعات دریافت شده از خانه ها و پایگاههای بهداشت تحت پوشش در همین  فرم ثبت و به مرکز بهداشت شهرستان تابعه ارسال مینمایند.

  3. مراکز بهداشت شهرستان طی دو فرم یکی برای مناطق شهری و دیگری برای مناطق روستایی اطلاعات را جمع بندی نموده و بصورت فصلی به مرکز بهداشت استان ارسال میکنند.

  4. مرکز بهداشت استان نیز پس از دریافت فرمهای مربوطه از هر شهرستان طی دو فرم جداگانه برای مناطق شهری و روستایی اطلاعات را جمع بندی و پس از تایید واحدهای بهداشت محیط و بهداشت مدارس بصورت ششماهه به ستاد مرکزی ارسال مینماید.

توضیحات :

- مقطع تحصیلی مدرسه : مدارسی که در آنها دانش آموزان مقاطع مختلف ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان با هم شاغل به تحصیل هستند  ، با توجه به تعریف آموزش و پرورش ثبت میگردد، در غیر اینصورت مقطعی که بیشترین دانش آموز را دارد ملاک ثبت باید قرار گیرد.     

     توجه : این فرم برای کلیه مدارسی که دارای پرونده بهداشتی میباشند ودر طول یک فصل حداقل یکبار مورد بازدید قرار گرفته اند تکمیل میگردد . -  مدارس تحت پوشش : منظور کلیه مدارس دایر و فعالی است که درمنطفه تحت پوشش قرار دارند  که براساس تعداد ساختمان و شیفت ثبت میگردد. در قسمت ساختمان مدارسی که دو شیفته باشند یک ساختمان محسوب شده  ولی در قسمت شیفت آنرا دو مدرسه محاسبه مینمائیم.

- دانش آموزان تحت پوشش : منظور تعداد دانش آموزانی است که در سال تحصیلی جاری در یکی از مداری تحت پوشش ثبت نام و به تحصیل اشتغال دارند. در مدارس مدارس چند شیفته جمع کل دانش آموزان در شیفتها را قید  تمایند.

- آب آشامیدنی : منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی بر حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن ، عارضه سویی  در کوتاه مدت یا دراز مدت  در انسان  ایجاد نکند.

-  آبخوری بهداشتی : منظور قابل شستشو بودن دیوار و کف اطراف آبخوری بوده و داشتن  شیب مناسب در کف و لبه آبخوری طوری که به طرف مجرای فاضلاب باشد مورد نظر است . ارتفاع  شیر آبخوری متناسب با سن دانش آموزان بین100- 75 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین و به ازاء هر 45 نفر دانش آموز یک شیر آبخوری طبق  ضوابط در نظر گرفته شور و همچنین هر شیر آبخوری در سکوی نصب شده در نظر گرفته شود.

- مستراح بهداشتی : مستراحی است که حداقل این شرایط را داشته باشد: 1- چاه فاضلاب با مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد.2- دارای دیوار و سقف و در باشد.3- اتاقک مستراح دارای نور و جریان هوا جهت تهویه باشد.4- سره سالم بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد. 5- کف توالت به سمت سره دارای شیب و قابل شستشو باشد. 6- دیوارها تا  ارتفاع 150 سلنتیمتر قابل شستشو باشد. 7- برای شستشو به آب دسترسی داشته باشد و به ازاء هر 40 نفر دانش آموز حداقل یک مستراح درنظر گرفته شود.

-   دستشوئی بهداشتی :منظور دستشوئی هایی است که در ارتفاع 75-60 سانتیمتر از سطح زمین متناسب با سن دانش آموزان نصب شده و شیر دستشوئی ها بلندتر از لبه کاسه دسشوئی قرار گیرد و به ازاء هر 60  دانش آموز یک دستشوئی در نظر گرفته شود.

توجه: تعداد آبخوری دستشوئی و مستراح برای مدارس دو یا سه شیفت عدد مزبور در دو یا سه ضرب شود.

بوفه بهداشتی : منظور بوفه ای است که دارای حداقل شرایط زیر باشد:

 1- کلیه افرادی که به نحوی در تهیه فروش و و توزیع مواد غذائی در مدرسه دخالت دارند باید دارای گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی و دارای کارت معاینه معتبر باشند.

 2- کلیه افراد موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی مخل کار خود نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین و مربیان بهداشت داده میشود عمل تماید

 3- کلیه افرادی که به نحوی در تهیه و فروش و توزیع مواد غذائی در مدرسه دخالت دارند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و رنگ روشن باشد.

 4- استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع است

 5- ساختمان یا اطاق بوفه دارای کف دیوارو سقف از جنس مقاوم بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد پوشش دیوار تا ارتفاع 20/1 از سنگ یا کاشی و برنگ روشن باشد. در و پمجره و قفسه و ویترین و میز کار بوفه از جنس مقاوه سالم بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد

 6- کلیه مواد غذائی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگهداری شود و از عرضه مواد غذائی بسته بندی شده تاریخ مصرف گذشته و مواد غذائی فله ای خودداری گردد

 7- استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و کیسه های پلاستیکی بازیافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و بسته بندی مواد غذائی ممنوع میباشد

 8- کیفیت مواد غذائی عرضه و توزیع شده مطابق با استانداردها و دستورالعملهای اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.

وضعیت مطلوب کلاسها: منظور مناسب بودن کف- سقف- درب - پنجره ها-دیوار از جنس مقاوم بدون درز و شکاف و تمیز و کافی تابش نور از سمت مناسب ( نور طبیعی و مصنوعی) طبق آئین نامه های بهداشت محیط مدارس میباشد.

وضعیت حفاظتی و ایمنی مطلوب : منظور وجود وسایل اطفاء حریق مناسب نصب حفاظ و نرده طبق آئین نامه های بهداشت محیط مدارس میباشد.

دارای دفع بهداشتی فاضلاب: منظور دفع فاضلاب است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب یا سپتیک تانک هدایت شود یا از طریق شبکه فاضلاب شهری و روستائی دفع گردد.

جمع آوری و دفع بهداشتی زباله: منظور استفاده از زباله دان درب دار ضد زنگ قابل شستشو با حجم مناسب وحمل جمع آوری و دفع صحیح و بموقع آن میباشد

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره 1-110

 

-    اطلاعات این فرم به صورت فصل به فصل درخانه های بهداشت وپایگاههای بهداشت تکمیل گردیده وسپس به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه ارسال می گردد.درمراکز بهداشتی درمانی پس از  بررسی وکنترل ،کلیه فرمها عینا"به مرکزبهداشت شهرستان ارسال می گردد.

-    اکثر قریب به اتفاق موارد اجرائی این فرم توسط بهورز و با همکاری و نظارت کاردان بهداشت محیط به انجام میرسد لیکن نتایج باید در خانه بهداشت ضبط و نگهداری شود.

-   کل مراکز و کل اماکن:منظور مراکز و اماکنی میباشد که دارای پرونده فعال بوده یعنی حداقل در هر فصل یکبار مورد بازدید قرار گرفته باشد.

-   دارای معیار بهسازی:به مراکز و اماکنی اطلاق میشود که نسبت به انجام فصل دوم آئین نامه مقررات بهداشتی ماده 13 قانون مواد خوردنی- آشامیدنی- آرابشی و بهداشتی به استثنای مواد 21-23-25-27-29-30-31-32-33-34 و با توجه به فصلنامه چهارم (طبقه بندی اماکن از لحاظ مشمول آئین نامه فوق الذکر) اقدام نموده است.

-   دارای معیار بهداشتی:به مراکز و اماکنی اطلاق میشود که نسبت به انجام و رعایت کلیه مقررات بهداشتی آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی و بهداشتی (فصل 1و2و3)اقدام نموده است.

-   نمونه برداری مواد غذائی با نتیجه مطلوب:یعنی نتیجه آزمایشگاه قابل مصرف بودن مواد غذائی برای انسان را تایید کرده باشد.

-    با نتیجه نامطلوب: یعنی نتیجه آزمایشگاه غیر قابل مصرف بودن ماده غذائی را برای انسان تایید کرده باشد و کاربرد دیگری را توصیه نموده است.

-   تعداد کل واحدهای بهداشتی درمانی:در حال حاضر فقط واحدهای بهداشتی درمانی وابسته به شبکه بهداشت و درمان منظور میباشد (بغیر از بیمارستانها) مانند خانه بهداشت تسهیلات زایمانی- مرکز بهداشتی درمانی شهری- روستائی-پایگاه بهداشت.

-   با شرایط مطلوب:به مراکزبهداشتی درمانی اطلاق میگردد که از نظر نظم و نظافت عمومی سرویسهای بهداشتی ، سیستم جمع آوری زباله،حفاظت در مقابل حشرات(نصب توری) و آب و فاضلاب مورد تایید باشد.

-   توجه:مسئولیت صحت اطلاعات در مراکز روستائی و پایگاههای بهداشت بر عهده پزشک مرکز یا پایگاه بوده و در مرکز بهداشت شهرستان بر عهده کارشناس مسئول بهداشت محیط می باشد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره2-110

 

-    اطلاعات این فرم هر شش ماه یکبار در خانه های بهداشت تکمیل گردیده و پس از کنترل در مراکز بهداشتی درمانی مربوطه عینا" به مرکز بهداشت شهرستان ارسال میگردد.

-    تعداد کل: در ردیف اول تعداد کل خانوار تحت پوشش و در ردیف دوم تعداد روستاهای تحت پوشش ذکر میگردد.

-    با دسترسی به آب آشامیدنی :خانه ردیف اول کل خانوارهائیکه دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی و منابع بهسازی شده آب را دارند( حداکثر با یک ربع ساعت پیاده روی ) ذکر میگرددو در خانه ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 درصد خانوار آن دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی عمومی یا منابع بهسازی آب را دارند قید میگردد.

-    دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی :شبکه عمومی آب آشامیدنی، شبکه ای ایست که دایر بوده و آب آن به مصرف آشامیدن می رسد. در ردیف اول کل خانوارهائیکه دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی را دارند ذکر میگرددو در ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 در صد خانوار آن دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی را دارند قید میگردد.

-    تامین آب آشامیدنی با استفاده از کلر مادر یا جوشاندن: در ردیف اول تعداد خانوارهائیکه آب آشامیدنی خود را با استفاده از کلر مادر یا جوشاندن تامین مینمایند ذکر میشود و در ردیف دوم روستاهائیکه بیشتر از 75 در صد خانوار آن آب آشامیدنی خود را با استفاده از کلر مادر یا جوشاندن تانین مینماید قید میگردد.

-    دارای توالت بهداشتی: در ردیف اول تعداد خانوارهائیکه دارای توالت بهداشتی هستند (برابر معیارهای اعلام شده در شاخص های بهداشت محیط ) ذکر میگردد و در ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 درصد خانوارهائ آن از توالت بهداشتی استفاده میکنند قید میگردد.

-    جمع آوری و دفع بهداشتی زباله: در ردیف اول تعداد خانوارهائیکه از سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی عمومی زباله و یا جمع آوری و دفع بهداشتی انفرادی زباله برخوردار هستند ذکر میگردد و در ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 درصدخانوارهای آن از جمع آوری و دفع بهداشتی زباله بهره مند قید میگردد.

-    جمع آوری بهداشتی فضولات حیوانی: در ردیف اول تعداد خانوارهائیکه جمع آوری بهداشتی فضولات حیوانی را اعمال میکنند ذگر می گردد و در ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 درصد خانوارهای آن از جمع آوری بهداشتی فضولات حیوانی  بهره مند هستند قید می گردد.

-    مصرف کننده نمک یددار: در ردیف اول تعداد خانوارهائیکه از نمک یددار استفاده میکنند ذکر میگردد و در ردیف دوم تعداد روستاهائیکه بیشتر از 75 در صد خانوارهای آن مصرف کننده نمک یددار میباشند قید می گردد.

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره3-110

 

-    این فرم ویژه مرکز بهداشت شهرستان بوده که هر شش ماه تکمیل و به همراه یک برگ مجموعه اطلاعات آماری فرم 1-110 خانه های بهداشت ،یکبرگ مجموعه اطلاعات فرم    1-110 پایگاههای بهداشت و یکبرگ مجموعه اطلاعات فرم 2-110 خانه های بهداشت که این مجموعه چهار برگی حاوی اطلاعات و آمار مربوط به شش ماهه بهداشت محیط شهرستان میباشد را به مرکز بهداشت استان ارسال مینماید.

-    نمونه باکتریولوژی آب آشامیدنی آزمایش شده با نتیجه مطلوب: منظور نتیجه آزمایشگاه است که با استانداردکشوری آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژی مطابقت داشته باشد.

-    نمونه برداری مواد غذائی آزمایش شده با نتیجه مطلوب :منظور اعلام نتیجه آزمایشگاه ،مبنی بر قابل مصرف بودن ماده غذائی برای انسان می باشد.

-    تعداد کل بیمارستانهای تحت پوشش : بیمارستانهائی هستند که دارای پرونده فعال بوده و حداقل هر فصل یکبار مورد بازدید قرار گرفته باشند.

-    با آب مصرفی مطلوب:آب بیمارستان ازشبکه های عمومی آب آشامیدنی تامین شده یا دارای شبکه آب خصوصی با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور باشد.

-    با جمع آوری زباله مطلوب: منظور اعمال برنامه تفکیک زباله عفونی در بیمارستان می باشد.

-    با سیستم جمع آوری فاضلاب مطلوب : منظور سیستمی است که خاک و آبهای سطحی همچنین آبهای زیرزمینی را آلوده نکند، بندپایان و جوندگان به آن دسترسی تداشته و متعفن و بدمنظره نباشد.

-    با رختشویخانه مطلوب : از نور ، تهویه و فضای کافی برخوردار باشد، تفکیک البسه آلوده ، شسستشو با ماشین لباسشویی مناسب ، ضد عفونی به نحو مقتضی اعمال گردد و کف و دیوارها قابل شستشو بوده از سیستم فاضلاب مناسب استفاده شود.

-    با آشپزخانه مطلوب : مطابق با آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی باشد.

 

 

 

دستورالعمل فرم شماره112

 

-    تعداد پزشک:تعداد پزشکان مستقر درهریک از واحدها به تفکیک تخصص درستون مربوطه قید می شود.(ستون  اول نمایانگر نوع تخصص پزشکان مستقر درمراکز بهداشتی درمانی می باشد)

-    توجه:درصورتیکه درمرکزی 1پزشک عمومی درطول ماه درتخصصهای مختلف  به ویزیت بیماران بپردازداین پزشکدرستون تعداد پزشک وروزکارکرد مربوط به هر تخصص که ارائه سرویس نموده می بایست ثبت گردد.لذا جمع کل ستون تعداد پزشک عمومی نشان دهنده تعداد پزشک عمومی شاغل درآن مرکز نمی باشد وممکن است بیشتر از آن باشد که برای دسترسی به تعداد واقعی پزشک عمومی ومتخصص،هرمرکز بهداشتی درمانی این تعداد رادرجدولی که درپایین فرم تنظیم گردیده می بایست ثبت کند.

-    روز کارکرد:عبارت است از مجموع روز های کارکرد پزشکان درطول ماه درآن مرکز.برای مثال اگر 3 متخصص اطفال درمرکزی شاغل باشند وهرکدام به ترتیب 10،12و15روز در ماه ارائه خدمت نمایند،روز کارکرد این 3متخصص مجموع ارقام بالا یعنی37روز کارکرد در آن ماه خواهد بود.

-    تعداد مراجعین:تعداد بیمار مراجعه کننده به پزشک به تفکیک نوع تخصص پزشک درردیف مربوطه قید می شود.درمناطق روستایی تعداد بیمار مراجعه کننده به پزشک درخانه های بهداشت نیز باید در سرجمع مراجعین سرپایی مراکز بهداشتی درمانی روستایی محاسبه شوند.

-    تعداد پیراپزشک:تعداد پیراپزشکان هریک از واحدها برحسب رشته فعالیت درستون مربوطه قید می شود.

-    نوع مراجعین به پیراپزشک:تعداد بیماران مراجعه کننده به پیراپزشکان به تفکیک نوع رشته فعالیت درردیف مربوطه قید می شود.

نوع خدمت:این جدول مربوط به فعالیتهای بهداشتی درمانی است که در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستای ارائه می شود

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره602

 

-این فرم برای کلیه واحدهای تعیین شده درقسمت "نوع واحد"که درزمان آمارگیری فعال بوده وارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی به عموم مردم بوده اند تکمیل می گردد.

-نام واحد بهداشتی درمانی: شامل عنوانی است که واحد بهداشتی درمانی تحت آن نام مکاتبه می کند.

-آدرس وتلفن: منظور آدرس دقیق پستی وشماره تلفن واحد بهداشتی درمانی میباشد که درصورت داشتن نمابر نیز ذکر شماره آن ضروری است.

-سال بهره برداری اولیه: زمانی است که واحد بهداشتی درمانی آماده پذیرش بیمار شده است.درصورتی که وقفه ای درفعالیت واحدبهداشتی درمانی به هر دلیلی ایجاد گشته باشد اولین سال بهره برداری واحد مورد نظر میباشد.

-نوع وابستگی: واحد بهداشتی درمانی ممکن است وابسته به موسساتی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی،بخش خصوصی،انجمن خیریه،سازمان تامین اجتماعی ویاسازمانها ونهادهای دیگرباشدکه لازم است نام آن دقیقا" قیدگردد.

-نوع مالکیت ساختمان: بغیر از واحدهای خصوصی وخیریه ،مالکیت ساختمان به صورت ملکی ، وقفی واستیجاری با ثبت میزان اجاره ماهیانه به ریال علامت زده شود.

- وضعیت مستقل وغیر مستقل:مستقل شامل واحدی است که دارای تشکیلات ومحل فعالیت مستقل باشد. غیر مستقل به واحدی گفته می شود که درداخل واحد دیگری قرار داشته و ازامکانات اداری ،مالی وپرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

-شیفت کاری :درتعیین شیفت کاری مرکز، ارائه سرویس در حداکثر 8ساعت کاری رایک شیفت، حداکثر 16ساعت کاری رادوشیفت وبیش از 16ساعت راشبانه روزی محاسبه مینماییم.

-مساحت: مساحت زیر بنای مورد استفاده واحد بهداشتی درمانی مورد نظر می باشد که براساس اطلاعات واسناد مربوط به ساختمان قید می گردد.درصورت موجود نبودن این اطلاعات بااندازه گیری برای یکبار وثبت آن دراسناد ومدارک مربوطه جهت استفاده برای سالهای بعد اقدام گردد.

-نام بیمارستان معین مرکز جراحی محدود وسرپایی:با توجه به اینکه هریک از مراکز جراحی محدود وسرپایی از خدمات وامکانات درمانی یک بیمارستان معین استفاده نموده وتوسط آنها حمایت می گردند،نام آن بیمارستان برای هریک از مراکز جراحی محدود وسرپایی در این قسمت قید می گردد.

-امکانات درمانی وسرویسهای موجود:درصورت فعال بودن هر یک از امکانات درمانی وسرویسهای موجود درزمان آمارگیری علامت ضربدر در مربع مربوطه گذاشته می شود .لازم به ذکر است درصورتیکه مرکز بهداشتی درمانی دارای واحد تسهیلات زایمانی باشد ضمن زدن علامت درمربع مربوطه تعداد تخت آن در قسمت تجهیزات عمومی ولوازم موجود میبایست قید گردد.

-تجهیزات عمومی ولوازم موجود: هریک از تجهیزات عمومی ولوازم موجود که در زمان آمارگیری موجود وقابل استفاده می باشد با علامت  ضربدر میبایست مشخص گردد.

-آمارنیروی انسانی: آمارنیروی انسانی واحدهای بهداشتی درمانی درکلیه واحدها اعم از مستقل و غیرمستقل میبایست ثبت گردد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 603

 

-این فرم برای کلیه آزمایشگاههایی که درآن نمونه های گوناگون حاصل از بدن انسان برای تشخیص وکنترل بیماریها وتاثیر درمان مورد آزمایش قرار می گیرد و درزمان آمارگیری نیز فعال بوده وآماده ارائه خدمت به عموم مردم بوده اند تکمیل می گردد.

-رشته فعالیت آزمایشگاه:درصورتیکه آزمایشگاه درهر یک از رشته های ذکر شده فعالیت داشته باشد باعلامت ضربدر مشخص می شود.

-نام آزمایشگاه: شامل عنوانی است که آزمایشگاه  تحت آن نام مکاتبه می کند.درصورت تغییر نام آزمایشگاه ذکر نام سابق آن درداخل پرانتز ضروری می باشد.

-آدرس دقیق پستی وتلفن: منظور آدرس دقیق پستی وشماره تلفن آزمایشگاه میباشد که درصورت داشتن نمابر نیز ذکر شماره آن ضروری است.

-سال بهره برداری اولیه: زمانی است که آزمایشگاه آماده پذیرش بیمار شده است.درصورتی که وقفه ای درفعالیت آزمایشگاه به هر دلیلی ایجاد گشته باشد اولین سال بهره برداری واحد مورد نظر میباشد.

-نوع وابستگی: آزمایشگاه ممکن است وابسته به موسساتی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی،بخش خصوصی،انجمن خیریه،سازمان تامین اجتماعی ویاسازمانها ونهادهای دیگرباشدکه لازم است نام آن دقیقا" قیدگردد.

-نوع مالکیت ساختمان: بغیر از واحدهای خصوصی وخیریه ،مالکیت ساختمان به صورت ملکی ، وقفی واستیجاری با ثبت میزان اجاره ماهیانه به ریال علامت زده شود.

- وضعیت مستقل وغیر مستقل:مستقل شامل واحدی است که دارای تشکیلات ومحل فعالیت مستقل باشد. غیر مستقل به واحدی گفته می شود که درداخل واحد دیگری قرار داشته و ازامکانات اداری ،مالی وپرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

-شیفت کاری :درتعیین شیفت کاری مرکز، ارائه سرویس در حداکثر 8ساعت کاری رایک شیفت، حداکثر 16ساعت کاری رادوشیفت وبیش از 16ساعت راشبانه روزی محاسبه مینماییم.

-مساحت: مساحت زیر بنای مورد استفاده در آزمایشگاه می باشد که براساس اطلاعات واسناد مربوط به ساختمان قید می گردد.درصورت موجود نبودن این اطلاعات بااندازه گیری برای یکبار وثبت آن دراسناد ومدارک مربوطه جهت استفاده برای سالهای بعد اقدام گردد.

-تاسیسات ولوازم موجود: هریک از تجهیزات عمومی ولوازم موجود که در زمان آمارگیری موجود وقابل استفاده می باشد با علامت  ضربدر میبایست مشخص گردد.

-آمارنیروی انسانی آزمایشگاه: آمارنیروی انسانی آزمایشگاه درکلیه واحدها اعم از مستقل و غیرمستقل میبایست ثبت گردد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 604

 

این فرم برای کلیه واحدهای پرتونگاری که درزمان آمارگیری فعال بوده و آماده ارائه خدمت به عموم مردم بوده اند تکمیل می گردد.

-نام واحد: شامل عنوانی است که واحد پرتونگاری تحت آن نام مکاتبه می کند.

-آدرس وتلفن: منظور آدرس دقیق پستی وشماره تلفن واحد پرتونگاری میباشد که درصورت داشتن نمابر نیز ذکر شماره آن ضروری است.

-سال بهره برداری اولیه: زمانی است که واحد پرتونگاری آماده پذیرش بیمار شده است.درصورتی که وقفه ای درفعالیت واحدپرتونگاری به هر دلیلی ایجاد گشته باشد اولین سال بهره برداری واحد مورد نظر میباشد.

-نوع وابستگی: واحد پرتونگاری ممکن است وابسته به موسساتی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی،بخش خصوصی،انجمن خیریه،سازمان تامین اجتماعی ویاسازمانها ونهادهای دیگرباشدکه لازم است نام آن دقیقا" قید گردد.

-نوع مالکیت ساختمان: بغیر از واحدهای خصوصی وخیریه ،مالکیت ساختمان به صورت ملکی ، وقفی واستیجاری با ثبت میزان اجاره ماهیانه به ریال علامت زده شود.

- وضعیت مستقل وغیر مستقل:مستقل شامل واحدی است که دارای تشکیلات ومحل فعالیت مستقل باشد. غیر مستقل به واحدی گفته می شود که درداخل واحد دیگری قرار داشته و ازامکانات اداری ،مالی وپرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

-شیفت کاری :درتعیین شیفت کاری واحد، ارائه سرویس در حداکثر 8ساعت کاری رایک شیفت، حداکثر 16ساعت کاری رادوشیفت وبیش از 16ساعت راشبانه روزی محاسبه مینماییم.

-مساحت: مساحت زیر بنای مورد استفاده جهت پرتونگاری می باشد که براساس اطلاعات واسناد مربوط به ساختمان قید می گردد.درصورت موجود نبودن این اطلاعات بااندازه گیری برای یکبار وثبت آن دراسناد ومدارک مربوطه جهت استفاده برای سالهای بعد اقدام گردد.

-تجهیزات عمومی ولوازم موجود: هریک از تجهیزات عمومی ولوازم موجود که در زمان آمارگیری موجود وقابل استفاده می باشد با علامت  ضربدر میبایست مشخص گردد.

-آمارنیروی انسانی: آمارنیروی انسانی واحدهای بهداشتی درمانی درکلیه واحدها اعم از مستقل و غیرمستقل میبایست ثبت گردد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره605

 

-این فرم برای کلیه واحدهای توانبخشی پزشکی که درزمان آمارگیری فعال بوده وآماده ارائه  خدمت به عموم مردم بوده اند تکمیل می گردد.

-واحد توانبخشی پزشکی:واحدی است که خدمات پزشکی وتوانبخشی راتوسط پزشک یا گروههای دیگر مانند فیزیوتراپها ،کاردرمانها و...جهت خودکفایی بیماران ومعلولین ارائه می نمایند.

-نوع فعالیت:چنانچه یک واحد توانبخشی پزشکی چند فعالیت مختلف راارائه دهد یک فرم برای آن مرکز پر شود.

- نام واحد: شامل عنوانی است که واحد توانبخشی تحت آن نام مکاتبه می کند.

-آدرس وتلفن: منظور آدرس دقیق پستی وشماره تلفن واحد توانبخشی پزشکی میباشد که درصورت داشتن نمابر نیز ذکر شماره آن ضروری است.

-سال بهره برداری اولیه: زمانی است که واحد توانبخشی آماده پذیرش بیمار شده است.درصورتی که وقفه ای درفعالیت واحد توانبخشی پزشکی به هر دلیلی ایجاد گشته باشد اولین سال بهره برداری واحد مورد نظر میباشد.

-نوع وابستگی: واحد توانبخشی پزشکی ممکن است وابسته به موسساتی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی،بخش خصوصی،انجمن خیریه،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان بهزیستی وتوان بخشی،هلال احمر،آموزش وپرورش استثنایی ،بنیاد جانبازان ومستضعفان ویاسازمانها ونهادهای دیگرباشدکه لازم است نام آن دقیقا" قیدگردد.

-توجه:واحدهایی که هیات امنایی بوده وباکمکهای مردمی فعالیت می نمایند درقسمت خیریه میبایست علامت زده شود.

-نوع مالکیت ساختمان: بغیر از واحدهای خصوصی وخیریه ،مالکیت ساختمان به صورت ملکی ، وقفی واستیجاری با ثبت میزان اجاره ماهیانه به ریال علامت زده شود.

- وضعیت مستقل وغیر مستقل:مستقل شامل واحدی است که دارای تشکیلات ومحل فعالیت مستقل باشد. غیر مستقل به واحدی گفته می شود که درداخل واحد دیگری قرار داشته و ازامکانات اداری ،مالی وپرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

-شیفت کاری :درتعیین شیفت کاری واحد، ارائه سرویس در حداکثر 8ساعت کاری رایک شیفت، حداکثر 16ساعت کاری رادوشیفت وبیش از 16ساعت راشبانه روزی محاسبه مینماییم.

-مساحت: مساحت زیر بنای مورد استفاده توانبخشی پزشکی به مترمربع براساس اطلاعات واسناد مربوط به ساختمان قید می گردد.درصورت موجود نبودن این اطلاعات بااندازه گیری برای یکبار وثبت آن دراسناد ومدارک مربوطه جهت استفاده برای سالهای بعد اقدام گردد.

-تجهیزات وقسمتهای تخصصی موجوددرهرواحد:به تفکیک براسا س مواردتعیین شده علامت زده شود.

-تجهیزات عمومی ولوازم موجود: هریک از تجهیزات عمومی ولوازم موجود که در زمان آمارگیری موجود وقابل استفاده می باشد با علامت  ضربدر میبایست مشخص گردد.

-آمارنیروی انسانی: آمارنیروی انسانی توانبخشی درکلیه واحدها اعم از مستقل و غیرمستقل میبایست ثبت گردد.نیروی انسانی تجربی توانبخشی اعم از تکنسین وکمک تکنسین منظور افرادی می باشند که احکام مربوطه را پس از گذراندن دوره ها وامتحانات مربوطه اخذ نموده اند.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 606

 

داروخانه :داروخانه به محلی اطلاق می شود که طبق مجوز وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به منظور عرضه ،ساخت ومشاوره دارویی به وجود آمده باشد.

-نام داروخانه: شامل عنوانی است که داروخانه تحت آن نام مکاتبه می کند.چنانچه درطول دو سال گذشته داروخانه تغییر نام داشته باشد نام سابق آن درداخل پرانتز می بایست قید گردد.

-آدرس وتلفن: منظور آدرس دقیق پستی وشماره تلفن داروخانه میباشد که درصورت داشتن نمابر نیز ذکر شماره آن ضروری است.

-شماره وتاریخ پروانه تاسیس: شماره وتاریخ پروانه تاسیس داروخانه براساس مجوز تاسیس آن داروخانه که میبایست جهت رویت عموم مردم برروی دیوار داروخانه نصب گشته باشد ثبت میگردد.

-نوع وابستگی: داروخانه ممکن است وابسته به موسساتی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی،بخش خصوصی،انجمن خیریه،سازمان تامین اجتماعی ویاسازمانها ونهادهای دیگرباشدکه لازم است نام آن دقیقا" قیدگردد.

-نوع مالکیت ساختمان: بغیر از واحدهای خصوصی وخیریه ،مالکیت ساختمان به صورت ملکی ، وقفی واستیجاری با ثبت میزان اجاره ماهیانه به ریال علامت زده شود.

-مشخصات مسئول یا مسئولین فنی: بادرنظر گرفتن نام ونام خانوادگی ،مدرک تحصیلی وشیفت کاری هریک از مسئولین فنی داروخانه تکمیل میگردد.

- وضعیت مستقل وغیر مستقل:مستقل شامل واحدی است که دارای تشکیلات ومحل فعالیت مستقل باشد. غیر مستقل به واحدی گفته می شود که درداخل واحد دیگری قرار داشته و ازامکانات اداری ،مالی وپرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

-توجه: برای داروخانه های غیر مستقلی که به مراجعه کنندگان از خارج مرکز دارو ارائه نمی نمایند این فرم پر نمی شود. برای مثال این فرم برای داروخانه یک مرکز بهداشتی درمانی که فقط به نسخه پزشکان همان مرکز داروهای محدودی راارائه میکند تکمیل نمی گردد.

-شیفت کاری :درتعیین شیفت کاری داروخانه ، ارائه سرویس در حداکثر 8ساعت کاری رایک شیفت، حداکثر 16ساعت کاری رادوشیفت وبیش از 16ساعت راشبانه روزی محاسبه مینماییم.

-مساحت: مساحت زیر بنای داروخانه به مترمربع براساس اطلاعات واسناد مربوط به ساختمان قید می گردد.درصورت موجود نبودن این اطلاعات بااندازه گیری برای یکبار وثبت آن دراسناد ومدارک مربوطه جهت استفاده برای سالهای بعد اقدام گردد.

-توجه: درصورتیکه داروخانه دارای انبار دارویی باشد فضای آن در مساحت زیر بنا میبایست محسوب گردد.

-ضریب سهمیه دارویی:ضریبی است  که بر اساس  مشخصه هایی مانند تعداد نسخ دارویی جمع آوری شده توسط داروخانه ،شیفت کاری ،بزرگی یا کوچکی داروخانه و ...توزیع دارو به آن داروخانه صورت می گیرد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 1-201

 

اطلاعات این فرم توسط مسئول آمار بیمارستان به تفکیک بخشهای یادشده درفرم با استفاده از اطلاعات فرمهای شماره 1و2درآخر هر ماه تکمیل می گردد.

-نحوه تکمیل به این صورت خواهد بودکه:

الف)فرم شماره 1درکلیه بخشها به تفکیک وبصورت روزانه تکمیل و به واحد آمار بیمارستان ارسال می گردد.

ب)آمارهای مندرج در فرم شماره 1درقسمت روزهای ماه فرم شماره2ودرردیف روز مربوطه درج می گردد.

ج)درپایان هر ماه متوسط تخت فعال درماه مربوطه وهمچنین جمع سایر ستونهای فرم شماره 2درردیف همان بخش دراین فرم قید می گردد.

درارتباط بابخشهای:

-سی سی یوC.C.U:دراین بخش کلیه موارد اعم از اطفال وبزرگسال مورد نظر می باشد.

-آی سی یوI.C.U:دراین بخش کلیه موارد اعم ازI.C.Uجراحی مغز واعصاب،جراحی قلب بازوغیره مدنظر می باشد.

-نوزادان: منظور نوزادان بیمار نیازمندبه بستری شدن دربخش جهت درمان میباشد.

-بخش اورژانس:منظور بخش اورژانیسی است که بیمار ازابتدای ورود تاترخیص درآنجا بستری بوده وخدمات درمانی مربوطه اعم از جراحی وغیره دریافت شده است،لذا تختهای "تحت نظر"اورژانس دراین قسمت درنظر گرفته نمی شود.

-متوسط تخت فعال درماه:عبارتند از جمع ستون تعداد تخت فعال فرم شماره2تقسیم بر 31یا30یا29(برحسب تعدادروزهای ماه)

-تخت روز اشغالی:از جمع ستون تعدادبیمار بستری فرم شماره 2بهتفکیک هر بخش بدست می آید.

-تعدادبیمار بستری شده جدیددربخش:شامل کلیه بیمارانی می باشد که درماه مورد نظر از بیمارستان دیگری یااز بخش دیگربه این بیمارستان یابخش دیگر منتقل وبستری شده اندو یاجدیدا"به بیمارستان مراجعه وپذیرش (بستری شدن دربخش را)گرفته اندکه به تفکیک بخشهای بیمارستان از جمع ستونهای مربوطه درفرم شماره 2بدست می آید.تعدادکل بیماران بستری شده جدیددربیمارستان از جمع ستونهای مراجعه مستقیم وانتقالی از بیمارستان دیگر  بدست می آید.

-تعدادبیمار مرخص شده دربخش:شامل کلیه بیمارانی می باشد که درماه مورد نظر از بخش به بیمارستان دیگری یااز بخش به بخش دیگر منتقل شده یاکلا" از بیمارستان مذکور مرخص شده اند به تفکیک بخشهای بیمارستان از جمع ستونهای مربوطه درفرم شماره 2بدست می آید.تعدادبیمار مرخص شده از بیمارستان از جمع ستونهای مرخص شده از بیمارستان وانتقالی به بیمارستان دیگر وتعدادبیمار فوت شده بدست می آید.

-تعدادبیمار فوت شده دربخش:شامل بیمارانی میباشد که یا قبل از24 ساعت اول ورود یابعد از 24 ساعت اول ورود به بخش فوت کرده اند که تعداد آن درهریک از ستونهای مربوطه به تفکیک بخشهای موجود دربیمارستان قید می گرددواز جمع ستونهای مربوطه درفرم شماره 2بدست می آید.

-تعداد بیمار بااقامت کمتر از 24ساعت:باتوجه به اینکه تعداد افرادی که کمتر از24ساعت بستری شده اند درافزایش شاخصهای اشغال تخت موثر می باشند این ستون جهت توجیه بالا بودن شاخص ها (خصوصا" اشغال بیش از 100%)درنظر گرفته شده است.

-بیمه:درجدول نوع بیمه تعدا بستری شدگان به تفکیک نوع بیمه ذکر شده وبیشترین فراوانی ثبت گردد.

-تعداداعمال جراحی:درجدول اعمال جراحی که به تفکیک عادی واورژانس وسزارین می باشد،منظور از بیماران اورژانس اعم از بیماران اورژانس انتقالی از اورژانس یابیمارانی که به تشخیص پزشک تحت عنوان بیمار اورژانس دراتاق عمل تخت عمل جراحی قرار گرفته اند می باشد.

توجه:بیماربستری وبیمار اورژانس بسته به تشکیل پرونده اورژانس یا بستری کامل تعریف می گردد.

 

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم شماره 2-201

 

-درمانگاه بیمارستان:کلیه قسمتهای بیمارستان اعم از درمانگاه ،کلینیک وپلی کلینیک که مراجعه سرپایی دارندراشامل میشود.

-توجه:اطلاعات این فرم توسط مسئول آمار به تفکیک موارد یاد شده تکمیل می گردد بطوریکه جداول مربوط به مراجعین به پزشک وپیراپزشک مختص آمارمراجعین عادی درمانگاه،کلینیک،پلی کلینیک بوده وشامل آمار بیماران اورژانس نمیباشد.

-تعداد پزشک:تعدادپزشکان مستقر درهریک از واحدها به تفکیک تخصص درستون مربوطه قید می گردد ضمن اینکه دربیمارستانهای آموزشی تعداد پزشکان عمومی ورزیدنتهای شاغل دردرمانگاه برحسب نوع رشته تخصصی تحصیلی در ستون مربوطه(عمومی ورزیدنت)ثبت می گردد.

-روزکارکرد:عبارت است از مجموع روزهای کارکردپزشکان درطول ماه درآن واحد.برای مثال اگر 3متخصص اطفال درمرکزی شاغل باشندوهرکدام به ترتیب10،12و15روز درماه ارائه خدمت نمایند روز کارکرد این 3متخصص مجموع ارقام بالا یعنی 37روز کارکرد درآن ماه خواهد بود.

-تعدادمراجعین:تعدادبیمارمراجعه کننده به پزشک به تفکیک نوع تخصص پزشک درردیف مربوطه قید می شود.

-تعدادپیراپزشک:تعداد پیراپزشکان مستقر درهریک از واحدها بر حسب رشته فعالیت درستون مربوطه قید می شود.

-تعدادمراجعین به پیراپزشک:تعداد بیماران مراجعه کننده به پیراپزشکان به تفکیک نوع رشته فعالیت درردیف مربوطه قید می شود.

-نوع خدمت:این جدول مربوط فعالیتهای پاراکلینیکی است که دربیمارستان(برای بیماران بستری)درمانگاه بیمارستان،کلینیک یاپلی کلینیک(برای مراجعین سرپایی)ارائه می شود.درارتباط باخدمات اکوکاردیوگرافی،رادیولوژی،ماموگرافی،سونوگرافی،ERCP-M.R.I،پزشکی هسته ای،سی تی اسکنعلاوه بر تعداد مراجعین،تعدادکلیشه ها یا رول های کاغذی  مصرفی ودرقسمت مربوط به آزمایشگاه وپاتولوژی تعداد مواردآزمایش قید گردد.

-توجه:برای خدماتی مانندهموفیلی،دیالیز،شیمی درمانی و...افرادی که به طور روتین جهت گرفتن این خدمات به درمانگاه بیمارستان مراجعه می نمایند تعدادشان درقسمت سرپایی ثبت شده وبیماران بستری که ازبخشهای بیمارستان برای گرفتن این سرویسها منتقل می شونددرمحل مربوط به بستری می بایست ثبت گردد.

-تعدادمراجعین اورژانس:دراین قسمت منظور تعدادبیماران اورژانس که به واحد اورژانس مراجعه می کنند می باشدوآمار بیماران عادی درجداول فوق به تفکیک تخصص می بایست ثبت شود.

-انتقال به بخش یااتاق عمل:دربیمارستانهایی که بخش اورژانس ندارندشامل آن دسته از بیمارانی می شودکه ضروری است برحسب مورد تخصصی دربخش مربوطه بستری شوند ویااینکه جهت انجام عمل جراحی به اتاق عمل منتقل گردند.

-تعدادپذیرش از115:از کل مراجعین اورژانس،تعدادبیمارانی که توسط اورژانس115منتقل می گردنددراین قسمت ثبت می گردند.

کليه حقوق این سايت متعلق به مديريت آمار و اطلاع رساني می باشد
Hit Counter