شاخصهای سلامت

منبع : سازمان بهداشت جهاني

 ترجمه و تنظیم:دکتر مصطفی فرح بخش _نوشین هوشیان

وضعیت مرگ و میر در ایران و جهان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني

میزان مرگ ومیر مادران در 100000 تولد زنده میزان مرگ ومیر نوزادان در1000 تولدزنده میزان مرگ ومیر درکودکان زیر7سال در1000 تولدزنده میزان مرگ ومیردرگروه سنی کمتراز5سال درهزار تولدزنده

میزان مرگ ومیر درگروه سنی 60_15ساله درهزارنفر

HALE

امید به زندگی

کشور

2000 2004 2005 2005 2005 2002 2005

زن

هر دو جنسیت

هر دو جنسیت

هر دو جنسیت

زن

مرد زن مرد

زن

مرد

76 19 31 36 112 180

59

56

73 68 ایران
400 28 51 74 164 233 59 56 68 64 جهان

 

وضعیت مرگ و میر در ایران و جهان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني

میزان مرگ ومیر درگروههای سنی بر حسب علل در 100000 جمعیت

علل خاص میزان مرگ ومیر در 100000 جمعیت

کشور

2002

2005

جراحی

سرطان

بیماریهای قلبی عروقی

بیماریهای غیرواگیر

TBدر بین افراد HIV مثبت

TBدربین افراد HIV منفی

HIV/AIDS

133 113 466 742 1> 3 2 ایران
87 132 315 624 3 21 42 جهان

میزان ابتلا به بیماری سل:TB

وضعیت مرگ و میر در ایران و جهان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني

توزیع علل مرگ ومیر در بین کودکان زیر 5 سال(درصد)

توزیع  YLL برحسب علل گسترده(درصد)

کشور

2000

2002

سایر

جراحی

ذات الریه

مالاریا

سرخک

بیماریهای اسهالی

HIV/AIDS

بیماریهای نوزادان

جراحی

بیماریهای غیرواگیر

بیماریهای واگیردار

12.1 12.8 6.4 0.2 0.0 5.5 0.1 62.9 28 49 22 ایران
11 3 19 8 3 17 3 37 13 33 54 جهان

سالهای زندگی از دست رفته:(years of life lost)YLL

Hit Counter